Elevhälsa

Elevhälsan ska medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. På så vis ska elevhälsan "stödja elevens utveckling mot läroplanens mål".

Elevhälsoplanens syfte

Syftet med den lokala elevhälsoplanen är att den ska utgöra ett stöd och fungera som en ledstång för samtliga medarbetare på skolan och underlätta ett systematiskt och strukturerat arbetssätt i elevhälsoarbetet.

Klicka här nedan för att läsa mer.

Elevhälsoplan (PDF, 368 KB)

Elevhälsans uppdrag

Uppdraget för elevhälsan utgår från skollagen (2010:800).

Elevhälsans mål

Bidrar med insatser som stödjer elevers hälsa, lärande och utveckling.

Metod

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Detta innebär att elevhälsoteamet stödjer personal, arbetslag, elever och deras vårdnadshavare. Rektor leder och ansvarar för elevhälsans arbete på skolan.

I skolans elevhälsa arbetar

 

Leif Ericsson, rektor

Susanna Ajdert, biträdande rektor

Mehrnosh Ensafmanesh, specialpedagog

Anna Högberg, skolsköterska

Karin Hallén Sehlin, skolkurator

Elisabeth Pettersson, skolpsykolog