Specialpedagog

Specialpedagogernas uppgift är att ha en överblick över alla elevers kunskapsinhämtning för att kunna stödja pedagogen eller den enskilda eleven vid behov. Detta gäller såväl elever i behov av särskilt stöd såsom extra anpassningar. De arbetar med elever både i och utanför klassrummet. Det kan handla om den enskilda elevens arbetsmiljö eller behov av hjälpmedel eller andra stödinsatser men även förmedling till undervisning på högre nivå än klasstillhörighet. Arbetet som specialpedagog innefattar också handledning av personal. Specialpedagogen är protokollförare vid alla elevhälsomöten. Specialpedagogen skriver tillsammans med mentor åtgärdsprogram.

Kontaktuppgifter:

Mehrnosh Ensafmanesh, specialpedagog, mehrnosh.ensafmanesh@uppsala.se

Uppdaterad: