Om skolan

LYSA är en förberedelseenhet för nyanlända elever. Eleven går i en klass med klasskamrater från olika länder. Alla elever är olika lång tid på LYSA.

Nyanländ

Nyanlända elever vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. De kan till exempel vara asylsökande, anhöriginvandrare eller barn till arbetskraftsinvandrare. Det finns även elever vars familjer är papperslösa.

Vissa har kommit med sina vårdnadshavare, medan andra har kommit ensamma. Nyanlända elever kan också vara svenska medborgare som till exempel bott utomlands och inte tidigare gått i den svenska skolan.

Samma regler och lagar som alla elever

Det är viktigt att ha i åtanke att nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever när det till exempel gäller skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, studie-och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag.

Personalen

Legitimerade lärare undervisar och studiehandledare stödjer eleven till ökad förståelse för ämnet och i språkutvecklingen.