Kartläggning

När en skola tar emot en nyanländ elev behöver skolan ta reda på vilka kunskaper eleven har med sig. Bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra.

Steg 1

Bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i svenska skolan. Det är elevens kunskaper (som han eller hon har visat vid kartläggningen), elevens ålder och personliga förhållanden i övrigt som ska ligga till grund för det här beslutet. Resultatet av kartläggningen ska även ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning och hur undervisningstiden ska fördelas mellan ämnena.

Steg 2 och 3

När eleven har börjat skolan genomförs kartläggning steg 2 som består av numeracitet och litteracitet. Kartläggningen genomförs av lärare och specialpedagoger. Kartläggningen ligger till underlag för rektorsbeslut om årskursplacering, undervisningsgrupp och för vidare planering efter elevens behov och förmåga. Rektor har regelbundna möten med kartläggningspersonalen för att följa upp resultatet och fatta beslut. Under mötet med rektor beslutas även vilka elever som behöver extra anpassningar i undervisningen. Kartläggningen ska genomföras inom två månader efter elevens skolstart. På elevens önskan eller efter lärarens beslut genomförs även kartläggningar i skolans övriga ämnen, det vill säga steg 3. Kartläggningarna genomförs på elevens starkaste språk med hjälp av studiehandledare eller tolkar. Kartläggningspersonalen ansvarar för att boka tider och kalla eleven till kartläggning.

Återkoppling

Efter kartläggningsperioden, är mentor ansvarig, att bjuda elev och vårdnadshavare in till ett återkopplingssamtal. I vissa fall infaller det med utvecklingssamtalet.

Uppdaterad: