Överlämning

Elever som slutar på LYSA kan gå olika vägar. En del fortsätter undervisningen i reguljärklass i Uppsala, en del elever flyttar till andra kommuner och elever i årskurs 9 går vidare till gymnasiet.

Övergång till reguljär klass inom grundskolan

En bedömning görs av specialpedagog och lärare om och när eleven kan börja i reguljär klass på heltid eller till en början i några ämnen. Detta görs i samråd med vårdandshavare och elev. Rektor fattar beslut om det, eleven gör skolval och antagningsenheten placerar. Vid tillfällen en elev börjar i en förberedelseklass på en annan skola sker avlämningen på samma sätt som beskrivs nedan.

Eleven börjar på en skola i kommunen

När LYSA vet vilken skola eleven placeras på bjuder klasslärare/mentor in elevens nya lärare till LYSA för avlämning. Det finns en checklista för vad som ska avlämnas. Om det finns möjlighet är lärare från LYSA med under den första dagen då eleven börjar på en annan skola. Om det inte finns möjlighet för en fysisk träff, skickas dokumentation över till den nya skolan. Skolans integrationssamordnare stödjer rektor att söka efter avlämnade och mottagande skolor i det fall gode män inte meddelar LYSA detta.

Om eleven flyttar till annan kommun

När vi får veta vilken skola eleven har börjat på kontaktar klassläraren skolan. Vi kommer överens om hur dokumentationen skickas. Ansvarig för detta är mentor i samarbete med lärarna. Dokumentation skickas efter vårdandshavarens skriftliga godkännande. Avgångsintyg lämnas till mottagande skola.

Om eleven avviker från eller inte kommer till skolan

Mentor kontaktar boende/god man/vårdnadshavare och för att få mer information om var eleven har tagit vägen. Mentor kontaktar även skolsköterska som kan se var i Sverige eleven har befinner sig. En notering görs i elevpärmen om att mentor har varit i kontakt med vederbörande. Om eleven har uppehållstillstånd gör rektor en skolpliktsbevakning till utbildningsförvaltningen.

Övergång till SPRINT-gymnasiet eller SPRINT-enhet

I april görs en bedömning av elevernas språkutveckling i svenska. Detta görs av lärare som har undervisat eleverna och bedömningen är en vägledning för gruppindelningen på SPRINT-enheterna som gymnasiet ansvarar för. SPRINT-enheterna följer SFI-kriterierna och delar sina grupper därefter. Om läraren är osäker på vilken nivå eleven ligger på, finns det SFI-tester att genomföra på B, C och D-nivå, där B är lägst. Om eleven t ex klarar kriterierna för B ska den gå i C osv. På SPRINT-enheterna finns det även G-nivå. Det är den högsta nivån och där bedöms eleverna efter kunskapskraven för åk 9 i svenska som andraspråk i Lgr 11. På SPRINT-gymnasiet går de elever som precis har kommit till Sverige och inte kan svenska, eller elever som behöver alfabetiseras.

Uppdaterad: