Undervisning

Läraren är ansvarig för att undervisningen utgår ifrån de fem centrala områdena för en strukturerad undervisning:

  • planering
  • genomförande
  • kunskapsbedömning och betygssättning
  • uppföljning
  • dokumentation

Läraren utgår ifrån Lgr 11 och anpassar undervisningen efter varje elevs förutsättningar, kunskaper och erfarenheter. Kartläggning steg 1 och 2 ligger till grund för att kunna individanpassa undervisningen. Vissa elever behöver extra anpassningar och detta ska dokumenteras och utvärderas av mentor alt klassläraren.  Undervisningen i alla ämnen är språk- och kunskapsutvecklande, där eleven utvecklar dels ett vardagsspråk och dels ett skolspråk. Undervisningen bedrivs på svenska och eleverna har tillgång till studiehandledning på sitt starkaste språk. I undervisningen ingår även värdegrundsarbetet. Eleven behöver uppmuntras att fortsätta att utveckla modersmålet och därför erbjuds eleverna modersmålsundervisning som planeras in efter skoltid. Språkskolan är ansvarig för all modersmålsundervisning.

Studiehandledning före, under och efter undervisningen

Studiehandledningen sker främst under lektioner där studiehandledaren och ämnesläraren samarbetar. Det kan även ske innan lektionen i form av extra anpassningar eller särkskilt stöd. Läs elevhälsoplanen för skillnad mellan extra anpassningar och särskilt stöd. Ibland kan studiehandledaren behöva träffa elever efter lektionen för att försäkra sig om att eleven har förstått ämnesinnehållet. Rektor tar beslut om graden av studiehandledning i samråd med modersmålsstöd, lärare och elevhälsa.

Uppdaterad: